"زور نزن، فکر کن!"

   مرد قوی هیکلی در کارگاه چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند.

روز اول،18درخت برید. رئیسش به او تبریک گفت و او را به ادامه ی کار تشویق کرد.روز دوم،

با انگیزه و قدرت بیشتری کار کرد،ولی 15درخت برید و روز سوم،بیشتر از قبل کار کرد،اما

فقط 10 درخت برید! به نظرش آمد که ضعیف شده است.پیش   رئیسش رفت، عذر

خواست و گفت:نمی دانم چرا هر چه بیشتر تلاش می کنم،درخت کمتری می برم!

رئیسش از او پرسید:

آخرین بار،کی تبرت را تیز کردی؟

او گفت:

برای این کار وقت نداشتم،تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم!

 

نتیجه:

به نظر شما،دانش و مهارت هر کسی،مثل همین تبر مرد چوب بر

نیست؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
رضا

چقدر جالب ، نکته خوبی رو اشاره کردی [لبخند] دقیقا